Положення про методичну роботу

1.Загальні положення

1.1. Методична робота в Новозбур’ївському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті Голопристанської районної ради далі «комбінат» здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про міжшкільний навчально-виробничий комбінат, даним Положенням, Статутом комбінату, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

1.2.Методична робота– заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічного працівника та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

1.3. Основні принципи методичної роботи:

- демократизація та гуманізація навчального процесу;

- цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей комбінату та напрямків його діяльності;

- організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;

- системність та систематичність;

- науковість;

- оперативність та мобільність;

- прогностичність та випереджувальний характер;

- оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

- пріоритет знань та моральних цінностей.

1.4. Основними завданнями методичної роботи є:

- організаційно-методичне забезпечення програм розвитку комбінату;

- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;

- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічного працівника, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

- інформаційне забезпечення педагогічного працівника з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;

- організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;

- створення комплексного-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

- підготовка до атестації педагогічного працівника.

2.Організаційна структура методичної роботи

2.1. Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять перед комбінатом та втілюються у різних формах, методах і засобах.

2.2. Укомбінаті здійснюється колективна та індивідуальна форма методичної роботи.

2.3. Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Колективними формами методичної роботи є: педагогічна рада, методичні комісії, наради при директору.. науково-практичні конференції педагогічні читання, теоретичні та практичні семінари.

2.3.1. Педагогічна рада

Педагогічна рада – вищий колегіальний орган комбінату, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності.

У своїй діяльності педагогічна рада керується Положення про педагогічну раду МНВК.

Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності комбінату.

Головою педагогічної ради є директор комбінату.

До складу педагогічної ради входять всі педагогічні працівники комбінату.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який складається, як правило, на навчальний рік та затверджується на засіданні педагогічної ради перед початком нового навчального року.

Засідання педагогічної ради скликається не рідше 5 разів на рік. При необхідності проводяться позачергові засідання. Педагогічні ради можуть проводитись за нетрадиційними формами: захист інновацій, рада-диспут, рада-конференція тощо. З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють контроль за їх виконанням.

Педагогічна рада має право виносити рішення при наявності не менше двох третин її членів. Рішення педагогічної ради приймається більшістю голосів. При рівності голосів ухвальним є голос голови педагогічної ради. Рішення педагогічної ради вступає в дію тільки після його затвердження головою ради.

Організацію роботи з виконання рішення та рекомендацій педагогічної ради здійснює голова ради. З найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази. Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень заслуховується на чергових засіданнях ради. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який обирається з членів ради терміном визначеним педагогічною радою та працює на громадських засадах. Протоколи засідань підписуються головою та секретарем. У протоколі фіксується його номер, дата засідання, кількість присутніх, порядок денний, короткий зміст виступів, пропозицій, зауважень та прийняте рішення. До протоколу додаються матеріали з питань, що обговорювались. Протоколи засідань педагогічної ради зберігаються у справах комбінату протягом 25 років.

2.3.2. Методична комісія МНВК

Методична комісія МНВК – колективний суспільний орган, який поєднує на добровільній основі педагогічного працівника. У своїй діяльності керується Положенням про методичну комісію МНВК.

Керівництво роботою методичної комісії здійснює голова комісії, який обирається з найбільш досвідчених учителів, майстрів виробничого навчання та призначається наказом директора комбінату за згодою.

Керівники закладу є членами методичної комісії.

План роботи методичної комісії розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічного працівника.

Основним змістом роботи методичної комісії є:

- розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив (в обсязі регіонального компонента) у навчальні програми;

- оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно тематичних планів;

- вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;

- проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо;

- аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;

- аналіз результатів внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

- організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

- організація та проведення конкурсів з предметів та професій, семінарів-практикумів;

В роботі методичної комісії можуть застосовуватись різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо.

На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому записується його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий зміст виступів, пропозицій, зауважень. До протоколу додаються матеріали з розглянутих питань.

2.3.3. Інструкційно-методичні наради при директору проводяться директором комбінату з метою інформування педагогічного працівника, оперативного вивчення та обговорення нормативних актів, документів, окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих, навчально-виховних завдань, а також поточного інструктажу педагогічного працівника.

Наради при директору проводяться щомісяця.

2.3.4 Проблемні семінари.

2.3.5 Науково-практичні конференції.

2.4.Індивідуальні форми методичної роботи використовуються для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічного працівника, їх вибір залежить від рівня освіти, професійної компетентності, специфіки діяльності, індивідуальних можливостей та інших характеристик педагогічного працівника.

Індивідуальними формами методичної роботи є наставництво, консультації, самоосвіта, стажування тощо.

2.4.1. Самоосвіта керівних та педагогічного працівника включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення передового педагогічного досвіду, проведення відкритих уроків, підготовка рефератів і доповідей тощо.

Самоосвіта є обов’язковим елементом розвитку професійної компетентності педагогічного працівника, які вільно обирають форми, методи і засоби навчання.

2.4.2. До індивідуальних форм методичної роботи адміністрації комбінату, методиста з профорієнтаційної роботи відноситься індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам, яка включає:

- системне вивчення та аналіз роботи учителів , майстрів виробничого навчання;

- надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання учнів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позаурочних заходів;

- персональне проведення відкритих уроків, інших занять, індивідуальних і групових консультацій, надання допомоги учителям і майстрам виробничого навчання у розробці навчально-програмної документації (на основі типової), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших педагогічних засобів навчання;

- виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічного працівника;

- надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, педагогічних читаннях, проведенні експериментально-дослідницької роботи, запровадженні у навчально-виховний процес результатів наукових досліджень, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

3.Організація та планування методичної роботи

3.1. Загальну організацію методичної роботи здійснює директор, який щороку видає наказ про організацію методичної роботи в комбінаті. Контроль за методичною діяльністю педагогічного працівника здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи.

3.2. В організації методичної роботи та її плануванні враховуються актуальні завдання розвитку системи загальної та професійно-технічної освіти, програмні цілі комбінату.

3.3. Планування методичної роботи – це система заходів, що забезпечує її безперервність, впорядкованість, визначеність, відповідність потребам навчально-виховного процесу та особистим запитам педагогічного працівника.

3.4. Реалізації програмних цілей комбінату та методичної роботи сприяє робота за єдиною науково-методичною проблемою.

3.5. Методична робота на рік планується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного плану роботи комбінату.

План методичної роботи розробляється заступником директора з навчально-виховної роботи спільно з головою методичної комісії, обговорюється на засіданні методичної комісії, затверджується наказом директора комбінату. До розробки плану роботи залучаються всі педагогічні працівники. План методичної роботи є частиною річного плану роботи.

3.6. Виконання плану методичної роботи узагальнюються у звіті, який голова методичної комісії подає до педагогічної ради комбінату.

3.7. З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи в комбінаті створюється методичний кабінет. Відповідальним за роботу методичного кабінету є голова методичної комісії та заступник директора з навчально-виховної роботи.

Методичний кабінет є центром методичної роботи, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічного працівника, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.

Основними функціями методичного кабінету є:

- створення умов для підготовки педагогічного працівника до навчальних занять і позаурочних заходів;

- проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;

- надання допомоги педагогічним працівникам і комбінату у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

- узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

- інформаційне забезпечення педагогічного працівника з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

3.8. Діяльність методичного кабінету передбачає:

- організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічного працівника;

- організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічного працівника, пропагування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології;

- ознайомлення педагогічного працівника з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.

3.9. Оснащення методичного кабінету

Оснащення і оформлення методичного кабінету повинно створювати необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів.

Для оперативного використання в методичному кабінеті зосереджуються, систематизуються і експонуються нормативні та інструктивні матеріали, необхідні для організації навчального процесу; навчальна документація, педагогічна, методична література, дидактичні матеріали тощо.

4. Права та обов’язки учасників методичної роботи

4.1. Участь у методичній роботі є професійним обов’язком для всіх педагогічного працівника.

Результативність методичної роботи враховується при проведенні атестації педагогічного працівника і є підставою для матеріального та морального заохочення.

4.2. Директор та заступник директора з навчально-виховної роботи вивчають та аналізують стан методичної роботи, її результативність, створюють умови для підвищення фахового рівня педагогічного працівника, забезпечують участь всіх педагогічного працівника у методичній роботі.

4.3. Педагогічні працівники мають право:

- користуватися нормативно-правовою, навчальною та науково-методичною документацією з питань професійної діяльності, яка надходить в методичний кабінет і бібліотеку, наявним довідково-інформаційним фондом у встановленому порядку;

- використовувати для самоосвіти роботи в бібліотеках та інших інформаційних центрах «методичний день», який може надаватися адміністрацією комбінату за поданням методиста (голови методичного об’єднання);

- брати участь у опитуванні, анкетуванні, надавати пропозиції адміністрації комбінату щодо удосконалення змісту методичної роботи;

- виїжджати у творчі відрядження з метою вивчення та обміну досвідом роботи;

- звертатись за допомогою до голови методичного об’єднання, директора комбінату, заступника директора з навчально-виховної роботи для вирішення питань підвищення своєї професійної компетентності;

- брати участь у методичних заходах обласного і державного рівня з відшкодуванням витрат відрядження за основним місцем роботи;

- проходити стажування і підвищувати свою кваліфікацію.

Кiлькiсть переглядiв: 124

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.